گلستان هنر- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/8 | 
فصلنامه گلستان هنر
صاحب امتیاز: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول: دکتر علی تقوی/
استادیار، زبان و ادبیات فارسی، معاون پژوهشی فرهنگستان هنر
سردبیر: دکتر مهدی مکی‌نژاد/ دانشیار و عضو هیئت علمی فرهنگستان هنر

شورای تحریریه (به‌ترتیب حروف الفبا):
دکتر یعقوب آژند/ استاد دانشگاه تهران
دکتر عباس اکبری/ دانشیار دانشگاه کاشان
دکتر شهرام پازوکی/ دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
دکتر مهدی حسینی/ استاد دانشگاه هنر و عضو پیوسته فرهنگستان هنر
دکتر مرتضی رضوان‌فر/ عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی
دکتر مهدی صحراگرد/ استادیار گروه معماری داشنگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
دکتر ولی‌الله کاووسی/ عضو هیئت علمی بنیاد دایره‌المعارف اسلامی
دکتر مهدی گلچین عارفی/ پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشنامه تاریخ معماری و شهرسازی ایران‌شهر

مدیر داخلی:
دکتر علیرضا بهارلو
نشانی مطلب در وبگاه گلستان هنر:
http://golestanehonar.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب